Luni, 25 Septembrie 2017
Statutul societatii

STATUTUL SOCIETĂŢII DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1  Societatea de Medicină Aeronautică din România este o organizaţie profesională, ştiinţifică a medicilor şi a altor specialişti care îşi desfăşoară activitatea în domeniul medicinei aeronautice şi în alte discipline care concură la eficienţa factorului uman în domeniul aeronautic.
Art. 2 Societatea de Medicină Aeronautică din România este o organizaţie apolitică, nonguvernamentală, cu personalitate juridică bazată pe principiul nonprofitului, autonomiei şi specificului concret al medicinei aeronautice.
Art. 3 Sediul Societăţii de Medicină Aeronautică din România este în Bucureşti, sediul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spatială, Calea Plevnei 134, sector 1.
CAPITOLUL II - OBIECTIVELE SOCIETĂŢII DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ DIN ROMÂNIA
Art. 4
(1) Obiectivul principal al Societăţii de Medicină Aeronautică din România este acela de a dezvolta şi difuza cunoştinţele şi aplicaţiile medicinei aeronautice şi a altor discipline înrudite, în domeniul aeronautic şi spaţial.
(2) Societatea de Medicină Aeronautică din Romania va atinge acest obiectiv prin:
a. creşterea calităţii şi fundamentarea ştiinţifică a activităţii de selecţie şi expertiză a personalului aeronautic;
b. ridicarea gradului de pregatire profesională a medicilor în asigurarea medicală a zborurilor şi a consultaţiei privind transportul aerian;
c. dezvoltarea cercetării ştiinţifice medico-aeronautice;
d. promovarea unor norme etico-deontologice moderne în relaţiile dintre corpul medical şi personalul aeronautic;
e. promovarea perfecţionării în medicina aeronautică a medicilor şi psihologilor din mediul aeronautic;
f. promovarea unor relaţii şi activităţi ştiintifice cu societăţi similare şi conexe din ţară şi din străinătate, bazate pe principiul reciprocităţii;
g. propunerea unor strategii şi metodologii de educatie pentru sanatatea fizică şi psihică specifice personalului aeronautic;
h. propunerea unor tematici prioritare de cercetare şi studii privind adaptarea personalului aeronautic la condiţiile specifice de zbor în concordanţă cu progresele tehnicii de aviatie;
i. organizarea cadrului corespunzător, a mijloacelor de investigaţie, de informare şi publicare, pentru specialiştii implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică;
j. organizarea unor manifestari ştiinţifice cu tematică medico-aeronautică;
k. facilitarea participării membrilor la diverse manifestări de profil din tara şi străinătate, pe principiul reciprocităţii;
l. instituirea unor modalităţi de stimulare a cercetării ştiinţifice pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice, astfel:
- se instituie premiul „G-ral Dr. Av. Victor Anastasiu” pentru cea mai valoroasă lucrare din cursul unui an;
- se instituie premiul „G-ral Dr. Apostol Odiseu” pentru cea mai bună lucrare, pentru tinerii pana in 35 de ani;
- valoarea premiilor se stabileste de catre Adunarea Generală, iar condiţiile de acordare vor fi stabilite de către Comisia Ştiinţifică şi vor fi înaintate Consiliului de Conducere spre aprobare;
m. organizarea unui sistem eficient de informare medico-aeronautică prin editarea trimestrială a Revistei de Medicină şi Psihologie Aeronautică, editarea unor lucrări ştiintifice de interes general, colaborarea  la alte publicaţii medicale sau aeronautice din ţara şi din străinătate;
n. realizarea unor achiziţii (prin cumpărare, abonamente, schimburi, donaţii) de publicaţii medico-aeronautice din ţară şi străinătate;
o. Societatea de Medicină Aeronautică din România promovează respectarea principiilor de etica şi deontologie medicală, a corectitudinii actului de expertiză şi asistenţă medicală a personalului aeronautic;
p. propune teme pentru elaborarea curriculei de pregatire în domeniul                  medico-aeronautic  pentru învaţământul medical universitar şi postuniversitar;
r. propune tematica unor concursuri de promovare în funcţii cu profil                 medico-aeronautic;
s. propune utilizarea unor metode şi tehnici actuale de diagnostic şi antrenament în domeniul medicinei aerospaţiale, în concordanţă cu cerinţele la nivel mondial;
t. propune standarde medicale privind selecţia, expertiza şi antrenamentul personalului aeronavigant militar şi civil.
CAPITOLUL III – ORGANIZARE
Art. 5 Membrii Societăţii de Medicină Aeronautică din România
Calitatea de membru al Societăţii de Medicină Aeronautică din România se obţine de către orice medic, psiholog şi alte categorii de personal cu studii superioare sau medii cu interese profesionale în medicina aerospaţială militară sau civilă, indiferent de convingeri politice, religioase sau de altă natură, care recunoaşte statutul şi achită cotizaţia de membru la termenul stabilit de către Adunarea Generală.
Membrii Societăţii de Medicină Aeronautică din România pot fi: membri titulari, membri asociaţi şi membri de onoare.
a. membrii titulari pot fi medici sau alţi specialişti cu studii superioare din domenii ştiinţifice şi profesionale asociate medicinei aeronautice (psihologi, biologi, biochimişti, chimişti, ingineri, etc);
b. membrii asociaţi pot fi:
- personal aeronautic;
- studenţi în medicină şi discipline asociate medicinei aeronautice (psihologi, biologi, biochimişti, chimişti, ingineri, etc);
- cadrele medicale cu studii medii cu interese profesionale în medicina aerospaţială militară sau civilă;
c. membrii de onoare pot deveni membrii Societăţii de Medicină Aeronautică din Romania cu activitate deosebită şi care au activat ca membru titular cel puţin 10 ani; foştii preşedinti ai Societăţii de Medicină Aeronautică din România devin automat membri de onoare după retragerea din Consiliul de Conducere. Selecţia candidaţilor se face de către Consiliul de Conducere şi se supune votului Adunării Generale.
Art. 6 Drepturile şi obligaţiile membrilor Societăţii de Medicină Aeronautică din România
(1) Membrii Societăţii de Medicină Aeronautică din România au dreptul:
- să participe la toate activităţile Societăţii de Medicină Aeronautică din România;
- să ia cuvântul şi să se exprime neîngrădit;
- să aleagă (toţi membrii) şi să fie ales în organele de conducere ale Societăţii de Medicină Aeronautică din România (membrii titulari cu minim 5 ani vechime în cadrul Societăţii de Medicină Aeronautică din România);
- să fie informaţi asupra activităţilor şi hotărârilor Consiliului de Conducere;
- să beneficieze de abonament gratuit la Revista de Medicină şi Psihologie Aeronautică;
- sa publice articole în Revista de Medicină şi Psihologie Aeronautică;
(2) Obligaţii ale membrilor:
- prin activitate şi comportament să nu contravină scopurilor declarate ale Societăţii de Medicină Aeronautică din Romania;
- să respecte prevederile statutului şi hotărârile luate de organele de conducere ale Societăţii de Medicină Aeronautică din Romania;
- să contribuie, în măsura posibilităţilor, la dezvoltarea şi promovarea medicinei aerospaţiale în România şi pe plan internaţional;
- să achite cotizaţia la termenul stabilit de către Adunarea Generală.
Art. 7 Organele de conducere
(1) Forul reprezentativ al Societăţii de Medicină Aeronautică din Romania este Adunarea Generală a membrilor. Adunarea Generală este legal consituită în prezenţa majorităţii simple (50%+1).
(2) Adunarea Generală se întruneşte anual sau de câte ori este nevoie într-una din şedinţele trimestriale şi are următoarele atribuţii:
a. alege la doi ani prin vot secret: - Consiliul de Conducere format din preşedinte, 2 vicepresşedinţi, secretar general, trezorier şi doi membri;
b. alege la doi ani prin vot secret: - comisia profesional-deontologică, formată din preşedinte şi doi membri;
- comisia pentru cercetare ştiinţifică, formată din preşedinte şi doi membri;
c. analizează şi aprobă activitatea organelor de conducere;
d. ia hotarâri privind orientarea şi direcţiile de dezvoltare ale Societăţii de Medicină Aeronautică din Romania;
e. aprobă bugetul şi cheltuielile Societăţii de Medicină Aeronautică din România;
f. stabileşte cuantumul cotizaţiilor anuale pentru toate categoriile de membri.
Art. 8 Consiliul de Conducere se întruneşte în şedinţe de lucru cel puţin o dată pe trimestru şi are următoarele atribuţii:
a. aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi coordonează întreaga activitate în perioada dintre întrunirile acesteia;
b. întocmeşte programul anual de activitate, bugetul şi cheltuielile pe care le supune aprobării Adunarii Generale;
c. coordonează activitatea comisiilor permanente;
d. reprezintă Societatea de Medicină Aeronautică din România în relaţiile cu alte organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate.

Art. 9 Comisia profesional-deontologică este alcatuită dintr-un preşedinte şi doi membri şi are următoarele atribuţii:
a. propune posibilităţi de pregătire şi informare profesională a membrilor Societăţii de Medicină Aeronautică din România;
b. propune Consiliului de Conducere tematici şi modalităţi de acţiune privind educaţia pentru sănătate a personalului aeronautic;
c. supraveghează respectarea normelor deontologice, cercetează sesizările şi propune măsuri corespunzatoare.
Art. 10 Comisia pentru cercetare ştiinţifică este alcatuită dintr-un preşedinte şi doi membri şi are următoarele atribuţii:
a. propune Consiliului de Conducere teme prioritare şi de perspectivă privind cercetarea ştiinţifică medico-aeronautică;
b. participă la editarea periodică a Revistei de Medicină şi Psihologie Aeronautică;
c. se preocupă de organizarea unei documentări medico-aeronautice prin propunerea achiziţionării unor tratate şi publicaţii de specialitate;
d. analizează şi propune Consiliului de Conducere câştigătorii premiilor anuale ale Societăţii de Medicină Aeronautică din România.
Art. 11 În eventualitatea în care unul din membrii Consiliului de Conducere sau ai comisiilor permanente se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, Consiliul de Conducere va delega atribuţiile unui alt membru al Societăţii de Medicină Aeronautică din România până la convocarea Adunării Generale pentru alegerea unui înlocuitor. Membrii Consiliului de Conducere şi ai comisiilor permanente pot fi revocaţi din funcţie, pentru actiuni ce contravin prezentului statut, la propunerea Adunării Generale, cu votul majorităţii simple (50%+1) din membrii Societăţii de Medicină Aeronautică din România
Art. 12 Obţinerea şi pierderea calităţii de membru
(1) Pentru obţinerea calităţii de membru este necesară depunerea unei cereri tip care este analizată şi avizată de Consiliul de Conducere  în termen de 30 zile. După aprobarea cererii şi plata cotizaţiei pentru anul în curs, solicitantul dobândeşte calitatea de membru al Societăţii de Medicină Aeronautică din România precum şi legitimaţia care atestă acest lucru.

(2) Pierderea calităţii de membru se produce în următoarele circumstanţe:
- prin cerere personalăa aprobată de Consiliul de Conducere;
- prin neplata cotizaţiei pe anul in curs, timp de 3 luni dupa termenul limită fixat de Adunarea Generală;
- prin încălcarea obligaţiilor membrilor pevăzute în acest statut, la propunerea comisiei profesional-deontologice şi prin votul Adunării Generale;
- membrii care solicită retragerea din Societatea de Medicină Aeronautică din România şi care au achitat parţial sau integral cotizaţia, nu beneficiază de returnarea sumei.
(3) pierderea calităţii de membru atrage după sine imposibilitatea reluării calităţii de membru pe termen de 5 ani, şi numai după avizul Consiliului de Conducere.
CAPITOLUL IV - RESURSE FINANCIARE
Art. 13
(1) Venituri:
a. cotizaţiile membrilor Societăţii de Medicină Aeronautică din România, al căror cuantum este stabilit de Adunarea Generală;
b. donaţii, sponsorizări, redirecţionarea a 2% din impozitul anual al contribuabililor.
(2) Cheltuieli:
a. pentru susţinerea unor manifestări profesionale ştiinţifice şi activităţi sociale asociate acestora;
b. pentru investiţii legate de dotarea cu mijloace necesare activităţii;
c. pentru activitaţi curente;
d. premiile anuale.
(3) Trezorierul prezintă anual un bilanţ de venituri şi cheltuieli care este  supus aprobării Adunării Generale, după certificarea bilanţului financiar contabil de către un expert contabil autorizat.
CAPITOLUL V - DISPOZIŢII FINALE
Art. 14 Actualul statut este aprobat de Adunarea Generală prin votul majorităţii simple a membrilor şi poate fi modificat numai cu acordul a 2/3 din totalul acestora.
29.06.2012

 

Evenimente - manifestari

21 – 23 septembrie


Societatea Română de Medicină de Voiaj şi S.M.A.R are plăcerea să vă invite să participaţi la Conferinţa de Medicină de Călătorie, Ediţia a III-a.
21 – 23 septembrie, Bucureşti, Crystal Ballroom.

Cotizatii SMAR

Sumele pentru cotizatiile ca membru SMAR raman aceleasi.

Contul SMAR

RON:
IBAN: RO 47 RNCB 0090 0005 0842 0001
Banca: BCR - Sucursala Lipscani

EUR:
IBAN: RO 79 RNCB 0090 0005 0842 0007
Banca: BCR - Sucursala Lipscani

Vizitatori online

Avem 8 vizitatori online

Statistici Medaero

Număr afişări conţinut : 258443

IAASM WEBSITE

Welcome to the International Academy of Aviation and Space Medicine website. I hope this “electronic window” will allow visitors to gain an insight into the work and aims of our organization, and that for our Academy members it will provide a valuable communications hub and source of information concerning our current and future activities. [ citeste tot mesajul ]